Regulamin serwisu

Założeniem przyświecającym istnieniu serwisu grazilla.pl jest dostarczenie jego Użytkownikom najwyższej jakości rozrywki. Żeby współpraca między Graczami i Administracją grazilla.pl układała się poprawnie i żeby prawa i obowiązki zarówno Graczy jak i Administracji były należycie usankcjonowane – Administracja apeluje o zastosowanie się do zasad zarówno niniejszego regulaminu, jak i do reguł określających wzajemny szacunek.

 

I Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin dotyczący działania i korzystania z zasobów zgromadzonych w ramach Serwisu internetowego grazilla.pl oraz określa zasady korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki zarówno Użytkowników grazilla.pl, jak i Administracji Serwisu.

Regulamin został opracowany i udostępniony Użytkownikom Serwisu grazilla.pl dnia 8 października 2012 roku, zgodnie z literą ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, traktującej o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku, mówiącej o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz określającej zasady obowiązujące w temacie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu – proszony jest o natychmiastowe opuszczenie Serwisu grazilla.pl

 

II Definicje i niektóre, użyte w Regulaminie pojęcia

Serwis– określenie Serwis dotyczy serwisu dostępnego pod adresem grazilla.pl

Użytkownik– osoba posiadająca pełną zdolność do wypełniania czynności prawnych, która poprzez akceptację niniejszego Regulaminu uzyskała pełny dostęp do zasobów zgromadzonych w serwisie grazilla.pl. Użytkownikiem określa się także osoby fizyczne, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnej, które korzystają z zasobów Serwisu grazilla.pl za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna etc.).

Konto Użytkownika– Konto Użytkownika to profil założony za zgodą Użytkownika i trwale umieszczony w systemie informatycznym Serwisu grazilla.pl Administratorzy roszczą sobie prawo do przetwarzania uporządkowanych w ten sposób danych w ramach usług świadczonych przez Serwis grazilla.pl W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik serwisu grazilla.pl zamieszczać może swoje dane, z którymi ma możliwość zapoznać się dowolny, posiadający Konto Użytkownik serwisu.

Administracja– pracownik lub osoba wskazana przez Właściciela Serwisu, posiadająca uprawnienia do usuwania lub moderacji danych wprowadzonych w obrębie Serwisu – zarówno danych dotyczących poszczególnych gier, jak i danych zamieszczonych przez Użytkowników, które nie spełniają wymogów i postanowień niniejszego Regulaminu.

Umowa – umowa dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną, zawarta między Użytkownikiem a Serwisem grazilla.pl w chwili akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

Wiadomość prywatna– rodzaj elektronicznej wiadomości tekstowej, wysyłanej przez Użytkownika Serwisu grazilla.pl do innego Użytkownika niniejszego Serwisu. Wiadomość prywatna widoczna jest tylko dla jej nadawcy i odbiorcy oraz (w nastąpieniu specjalnych okoliczności, takich jak podejrzenie złamania prawa lub postanowień Regulaminu) dla Administracji Serwisu. Inni Użytkownicy Serwisu grazilla.pl nie mają wglądu w treść Wiadomości prywatnej.

Spam– wiadomość elektroniczna o charakterze komercyjnym, agitacyjnym, niepożądanym, na której otrzymanie Użytkownik serwisu grazilla.pl nie wyraził uprzedniej zgody.

Komentarz– informacja tekstowa wyrażająca opinię Użytkownika na dowolny, zgodny z Regulaminem i nieuderzający  w godność osobistą ani powszechnie uznane zasady dobrego zachowania innego Użytkownika temat, zamieszczona w dowolnym, przeznaczonym do tego celu miejscu Serwisu grazilla.pl

 

III Wymagania techniczne

Wymaganie techniczne określają minimalne wymagania, niezbędne do nawiązania przez Użytkownika współpracy z systemem, którym posługuje się Serwis grazilla.pl. Wymagania techniczne określają wymagania, którym musi sprostać Użytkownik, który chce korzystać z pełni zasobów Serwisu. Wymagania te obejmują między innymi: komputer podłączony z siecią Internet, zainstalowaną w nim przeglądarkę internetową, która umożliwia sprawne wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów w formacie HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies”. 

Serwis grazilla.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu w przypadku, gdy korzystający z jego zasobów Użytkownik nie spełnia opisanych wyżej, podstawowych Wymagań technicznych oraz wymagań pozwalających na prawidłowe odtwarzanie konkretnych gier.

 

IV O serwisie grazilla.pl

 

Wykorzystane w ramach serwisu grazilla.pl nazwy, znaki towarowe pojawiające się w materiałach zamieszczanych w Serwisie są własnością ich autorów lub podmiotów uprawnionych do rozporządzania powyższymi materiałami.

Gry zamieszczone w Serwisie, teksty i grafiki umieszczone w nim przez twórców i Administrację objęte są prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania lub wykorzystywania zarówno szaty graficznej, gier lub całych treści oraz innych elementów Serwisu (w całości jak i w części) bez uzyskania uprzedniej zgody Serwisu.

Zabrania się także hotlinkowania materiałów zamieszczonych w ramach domeny serwisu bez podania wyraźnego i jednoznacznego źródła ich pochodzenia.

W przypadku, gdy gra umieszczona w Serwisie charakteryzuje się błędami lub kiedy zawarte w niej elementy nie działają i nie jest to spowodowane niespełnieniem przez Użytkownika zasad opisanych w dziale „Wymagania techniczne” – odpowiedzialność za przywrócenie sprawnego działania gry ponosi wyłącznie jej twórca lub producent.

 

V Prawa i obowiązki Użytkownika

 

Wszystkie, umieszczone w ramach Serwisu grazilla.pl gry są całkowicie darmowe, a korzystanie z nich nie wymaga od Użytkowników Serwisu uiszczania jakichkolwiek opłat dla ich autorów lub autorów, właścicieli i Administratorów Serwisu grazilla.pl.

Rejestracja w serwisie jest całkowicie darmowa i nie wymaga uiszczania jakichkolwiek opłat na żadnym etapie, zarówno na poczet twórców umieszczonych w Serwisie gier, jak i autorów, właścicieli lub Administratorów Serwisu grazilla.pl

Administracja Serwisu grazilla.pl nie ponosi jednocześnie odpowiedzialności za treści zawarte w grach oraz za skutki korzystania z zasobów Serwisu grazilla.pl przez Użytkowników.

 

Użytkownik po dokonaniu rejestracji otrzymuje pełen, bezpłatny dostęp do zasobów Serwisu oraz oferowanych przez Serwis narzędzi.

 

Użytkownik rejestrujący się w Serwisie grazilla.pl oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz wyraża zgodę na otrzymywanie (drogą mailową, za pomocą prywatnych wiadomości, powiadomień wyświetlanych w ramach jego Konta etc.) powiadomień dotyczących informacji handlowych czy zmian dotyczących z funkcjonowaniem Serwisu lub zmian pojawiających się w obrębie Regulaminu.

 

Użytkownicy nie mogą zamieszczać w Serwisie grazilla.pl treści propagujących totalitarne ideologie czy metody i praktyki odnoszące się do działania nazizmu, komunizmu lub faszyzmu. Użytkownicy Serwisu nie mogą dopuszczać się zachowań ujawniających nienawiść na tle rasowym, narodowościowym lub religijnym. Użytkownicy Serwisu nie mogą także propagować przemocy lub przetwarzać treści niezgodnych z prawem i godzących w dobra osobiste osób trzecich oraz naruszające ogólne zasady współżycia społecznego. Szczególnie zabronione (przez wzgląd na prorodzinny, zapewniający bezpieczną i rozwijającą rozrywkę charakter Serwisu) jest propagowanie czy przetwarzanie treści o szeroko rozumianej  tematyce erotycznej lub pornograficznej oraz treści naruszające prawa własności intelektualnej, prawa autorskie czy treści namawiające do łamania tychże praw.

Użytkownicy nie mogą wprowadzać do ram Serwisu treści wprowadzających w błąd innych Użytkowników co do rzeczywistej tematyki tychże treści, zawierających wulgaryzmy lub zwroty obraźliwe, w jakikolwiek sposób naruszające godność pozostałych Użytkowników. W ramach Serwisu grazilla.pl nie wolno także propagować lub promować innych serwisów, tworzyć farm linków, namawiać do dołączenia do zewnętrznych programów partnerskich etc. Każdorazowa publikacja takich treści traktowana będzie jako Spam.

 

Użytkownik ma prawo do dodawania i redagowania własnych materiałów, na przykład recenzji czy ocen gier, opisów, komentarzy czy zdjęć.

 

Użytkownik może zgłaszać Administracji Serwisu  naruszenia Regulaminu dokonywane przez innych Użytkowników i zgłaszać potencjalne naruszenia norm prawny bądź zastrzeżenia dotyczące działania Serwisu.

 

Użytkownik może także zgłaszać Administracji Serwisu błędy lub niedziałające, a zawarte w ramach treści Serwisu opcje. 

 

 

VI Własność intelektualna

 

Użytkownik, umieszczając w Serwisie materiały zewnętrzne potwierdza, że przysługują mu zarówno osobiste jak i majątkowe prawa do umieszczania tychże materiałów. Jeśli umieszczony w Serwisie materiał posiadać będzie wady prawne lub naruszać dobra osobiste innych Użytkowników – Użytkownik odpowiadać będzie względem Serwisu grazilla.pl za poniesioną z jego winy, przez Serwis grazilla.pl szkodę.

 

W chwili zamieszczenia w Serwisie grazilla.pl materiału zewnętrznego, Użytkownik udziela Serwisowi grazilla.pl na okres dziesięciu lat (liczonych od dnia umieszczenia materiału w Serwisie) nieograniczonej pod względem terytorialnym, nieodpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej licencji zawierającej prawo do udzielenia sublicencji. Licencja ta zezwala Serwisowi grazilla.pl na wykorzystanie umieszczonego przez Użytkownika materiału do utrwalenia tego materiału w postaci różnego rodzaju kopii, zwielokrotnienia tego materiału, wprowadzenia materiału do obrotu, udostępnienia materiału za pomocą sieci komputerowych, inkorporowania materiału, używania materiału w charakterze symbolu określającego towar lub usługę, wykorzystywania go do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, nadawania, reemitowania i odtworzenia tegoż materiału w nieograniczonym zasięgu, do sprzedaży, dzierżawy, najmu (w formie odpłatnej lub nieodpłatnej) materiału osobom trzecim, do kompilowania ofert w oparciu o tenże materiał,  do wykonywania na podstawie materiałów opracowań, przeróbek i adaptacji, do rejestracji w Polsce lub w zagranicznym Urzędzie Patentowym materiału w charakterze znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, wynalazku etc.

 

W chwili umieszczenia materiału w Serwisie grazilla.pl Użytkownik oświadcza i zapewnia, że w wypadku zgłoszenia w stosunku do Serwisu grazilla.pl przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu praw ochronnych lub praw autorskich dotyczących treści umieszczonego materiału, Użytkownik zwalnia Serwis grazilla.pl z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu tychże roszczeń. Tym samym, to Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń zewnętrznych za zamieszczony w Serwisie grazilla.pl materiał lub materiały. 

 

 

VII Złamanie Regulaminu

 

W przypadku jednokrotnego, ocenionego przez Administrację serwisu za stosunkowo niegroźny lub wynikającego z niewiedzy złamania postanowień Regulaminu – Użytkownik łamiący te postanowienia otrzymuje ostrzeżenie od Administratora Serwisu. Kolejne naruszenie Regulaminu skutkuje trwałą blokadą konta Użytkownika, a notoryczne łamanie powyższych postanowień skutkuje blokadą nałożoną na adres IP danego Użytkownika.

Blokada Użytkownika stosowana jest przede wszystkim w przypadkach, gdy Użytkownik wykorzystuje Konto w Serwisie grazilla.pl do przesyłania innym Użytkownikom (także z pominięciem ich woli) lub do zamieszczania w ramach Serwisu komunikatów reklamujących towary i usługi innych, komercyjnych serwisów.

Do blokady Konta Użytkownika dochodzi także w chwili, gdy Użytkownik działa na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników Serwisu grazilla.pl, wykazuje działania sprzeczne z dobrymi obyczajami, neguje lub działa przeciwko dobrym ideom Serwisu, negatywnie wpływa na wizerunek Serwisu.

W przypadkach, gdy Użytkownik notorycznie łamie przepisy Regulaminu – serwis grazilla.pl rości sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności względem prawa ogólnego czy interesów Serwisu.

Blokada Konta jest jednoznaczna z tym, że zablokowany Użytkownik zgadza się z faktem, że niniejsza Blokada lub usunięcie Konta ma charakter trwały i wiąże się z utratą zgromadzonych przez niego w ramach założonego w Serwisie grazilla.pl Konta  danych. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje, że usunięcie Danych z Serwisu nie jest jednoznaczne z automatycznym ich usunięciem z wewnętrznej bazy Serwisu grazilla.pl

 

VIII Reklamacja

 

W przypadku, gdy Użytkownik uznaje, że Serwis grazilla.pl  błędnie usunął Jego Konto lub nie zrealizował bądź źle zrealizował określone w Regulaminie usługi – Użytkownik ma prawo do reklamacji. Reklamację należy składać w terminie do 14 dni od wystąpienia roszczenia, za pomocą dostępnego w Serwisie grazilla.pl formularza kontaktowego. Serwis grazilla.pl określa jednocześnie, że uczyni wszystko, co leży w jego mocy, żeby ustosunkować się do treści reklamacji w przeciągu 14 dni od jej wpłynięcia.

 

IX Postanowienia końcowe

Wszelkie, nieporuszone w ramach niniejszego Regulaminu kwestie są regulowane na podstawie obowiązującego w Polsce prawa.

Administracja Serwisu grazilla.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. O wszystkich zmianach, Użytkownicy Serwisu grazilla.pl będą poinformowani w formie określonej w Regulaminie.

Każdy Użytkownik Serwisu grazilla.pl wyraża automatyczną, odgórną zgodę na akceptację zmian wprowadzonych do Regulaminu.